بازی دو سر برد امریکا در مصر

اهداف غرب و بویژه امریکا در مصر

هدف غرب حمایت از ارتش و به قدرت رساندن ژنرالها در مصر نیست بلکه بلعکس  قدرت ارتش را نشانه گرفته و قصد تضعیف ارتش را دارند . و با یک تیر چند نشان را نشانه رفتند ، فرو پاشی اقتصاد و امنیت مصر و تضمین امنیت اسرائیل و از میدان بدر کردن یک ارتش قوی و مقتدر  و قدرت منطقه ای در مقابل اسرائیل

امریکا در مصر به اهداف خود نزدیک شده از طرفی با بی طرف نشان دادن خود و  سیاست عدم حمایت از دو طرف  سعی در بی ثباتی و ایجاد جنگ داخلی  را دارد و از طرف دیگر به موضع برتر و امنیت اسرائیل کمک کرده است .

غرب و امریکا بخوبی می داند که با فرو پاشی امنیت در مصر و قرار دادن ملت در مقابل ارتش و جنگ داخلی همانند سوریه ، ارتش مصر را که یکی از قدرتمندترین ارتش های خاورمیانه و جهان اسلام است تضعیف و از تهدید آن در مقابل اسرائیل کاسته است .


شاید ارتش  امروزهمانند مبارک در زمان تصدی ریاست بر مصر فکر می کند که  سلطه
پذیری  از  غرب و اجرای سیاست های غرب باعث حمایت غرب از حکومتش خواهد شد در حالی که برای امریکا امنیت رژیم صهیونستی مهم بوده و به طریق مختلف از جمله حرج و مرج و ناامنی در سایر کشورها و ضربه به اقتصاد و امنیت و فروپاشی امنیتی و اقتصادی به این هدف خود دست می یازد . ارتش باید بداند که مانند
مبارک به محض اتمام تاریخ مصرف از حمایت غرب بی بهره خواهدشد .

کودتای نظامی ارتش در برکناری مرسی که در پوشش حمایت جنبش تمرد و مخالفین مرسی و با چراغ سبز امریکا  و استعفای دسته جمعی وزرا در کمتر از 48 ساعت به وقوع پیوست و به سبب آن ساختارسیاسی مصر که برآمده از رای و انتخاب ملت بود ملغی و زنرالها و ارتش عهده دار حکومت و قدرت در مصر شدند . برای امریکا و اسرائیل بازی دو سر برد بحساب می آید چرا که در صورت به قدرت رسیدن ارتش نفوذ و قدرت امریکا در ارتش به مراتب بیشتر از اخوان است و در صورتی که هیچ یک از دو طرف منازعه یعنی ارتش و طرفدارانش و اخوان وحامیانش به قدرت دست نیازند و کشور در حالت حرج و مرج و تضعیف اقتصاد و امنیت به سر برد باز برنده اصلی غرب و رژیم صهیونستی است .

نویسنده : عباسی کیسمی

/ 0 نظر / 22 بازدید