جنگ های نیابتی

آنچه مسلم است اینست که گروه های تروریستی و تکفیری مانند داعش و القاعده و ...  تصادفی و اتفاقی  خلق نشده و از زمین و دریا خارج نشده و ازکرات دیگر  نیز سر در نیاورده اند. بلکه اینان زاییده غرب و متحدینش برای تسلط بر جهان می باشند. قرن 21 قرن تهاجم مستقیم بر علیه کشور مورد منازعه نیست چرا که به جهت دارا بودن دو طرف جنگ از سلاح های متعارف و غیر متعارف  آسیبهای دو طرف از جنگ فوق العاده زیاد و غیر قابل پیش بینی خواهد بود لذاجنگهای قرن 21 نه از نو جنگ گرم و نه از نوع جنگ سرد بلکه جنگ های  نیابتی از طرف غرب و متحدینش می باشد که بر ضد کشورهای مستقل  و کشورهای که متحد غرب بشمار نمی روند . براه انداخته می شود که از جمله آنها جنگ های فرقه تکفیری و تروریستی  داعش ، طالبان و القاعده بر علیه مسلمانان در افغانستان ، پاکستان ، سوریه  ، عراق و لبنان می باشد . در این نوع جنگها غرب و متحدینش  با سازماندهی و تجهیز و اجیر نمودن تروریستها از کشورهای مختلف به منافع کشورهای مخالف آسیب جدی وارد نموده و کشور مورد حمله را تضعیف و تجزیه نموده و به اهداف خود نایل می آیند و هیچ مسئولیتی هم متوجه آنان نمی باشد . زیرا به ظاهر نقشی در این حملات ندارد.

مزایای این نوع جنگها برای طرف غربیها و متحدینشان
1-  هیچ آسیبی به قوای نظامی و ادوات و تجهیزاتشان وارد نمی شود .
2- بودجه این جنگها از طرف کشورهای مستعمره غرب که عمدتا نظامی دیکتاتوری و غیر مردمی دارند  و مخالف مبارزه بر علیه غرب وکشور های مستقل بوده و  نگران سرایت اعتراضات و انقلابها به داخل کشورشان می باشند تامین می شود .
3- در صورت موفقیت کشور مورد تجاوز بر علیه تروریستها مسئولیتی متوجه غرب و متحدینش نمی باشد زیرا تروریستها خود را مستقل قلمداد نمودهو وانمود می نمایند که از طرف کشور خاصی ماموریت تهاجم به مسلمانان را ندارند . و منکر حمایتهای غرب می باشند.  به دیگر سخن غرب و متحدینش بطور غیر مستقیم از تروریستها حمایت می کنند و خسارت فراوانی که به کشور های مورد حمله مانند سوریه عراق و لبنان وارد می کنند . به جهت اینکه از طرف کشور خاصی نمی باشد قابل وصول نیست .

چه باید کرد ؟
آیا کشورهای چون افغانستان ، پاکستان ، سوریه ، عراق ، لبنان ،لیبی ، ایران و حتی کشورهای امریکای جنوبی و غیره ... مدام باید حالت تدافعی بخود بگیرند و تنها از خود دفاع کنند و دشمن غربی و متحدینش همچنان جبهه های متفاوتی از جنگهای نظامی و غیر نظامی مانند جنگ نرم و اینک جنگ تحمیلی تروریستها به نیابت از غرب برای آنان باز کنند . چرا نباید در مقابل کسی که سر جنگ دارد و ساز جنگ می زند . و به تولید و تکثیر تروریستها پرداخته و حتی در مواردی مانند سوریه علنا از ترورستها حمایت می کند بجای دم از صلح و سازش و مذاکره ، جنگی های به روش خودشان و برعلیه شان براه انداخت .

جنگهای نیابتی کشورهای ستم دیده و مستقل :
کشورهای آسیب دیده از جنگ های نیابتی آمریکا و متحدینش می توانند با سازماندهی و مدیریت نیروهای جهادی جبهه های زیادی بر علیه منافع غرب از جمله امریکا و اسرائیل باز نمایند . و شرط پایان منازعه را عدم حمایت غرب از تروریستهای تکفیری و سایر گروهای تروریستی مورد حمایت غرب قرار دهند .

نویسنده : عباسی کیسمی 

/ 1 نظر / 23 بازدید