شناسائی بیمار روانی

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، ازروان‌ پزشک پرسیدم :شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟

روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم ویک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وانرا خالى کند. من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگ‌ تراست. روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر می‌دارد...  شمامی‌خواهید تختتان کنار پنجره باشد؟  
نتیجه گیری
:  
    
راه حلهمیشه در گزینه های پیشنهادی نیست
.
   
در حل مشکل و در هنگام تصمیم گیریهدفمان یادمان نرود . در حکایت فوق هدف خالی کردن آب وان است نه استفاده از ابزار

پیشنهادی : همه  راه حل ها همیشه در تیر رس نگاه نیست

/ 0 نظر / 7 بازدید