دوستی

دوستت دارم حتی اگر عقیدهات را نپسندم.
دوستم بدار، حتی اگر عقیده ام را نمی پذیری.
بیا به نظرات هم احترام بگذاریم و عادت کنیم بهاختلاف عقایدمان و از آن،بهانه ای نسازیم برای دشمنی و کینهتوزی و قهر.  عمری است قربانی کینه های عقیدتی و تنگ نظرانه شده ایم. باید بادوستی،پلی بسازیم تا عقایدمان را برای هم قابل درک کند و انسانیتمان را تکاملبخشد.

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید