کورش کبیر

مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خود محورند ولی آنان را ببخش ...
اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی مهربان باش ...
اگر شریف و درست کار باشی فریبت می دهند ول شریف و درست کار باش ...
نیکی های امروزت را فراموش می کنند ولی نیکوکار باش ...
بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد ودر نهایت می بینی که هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند است نه میان تو و مردم ...
 (کوروش کبیر )

/ 1 نظر / 6 بازدید