منقلب‌شدن حضرت امام خمینی (ره) به ر وایت رهبر معظم انقلاب با مشاهده ...

اوبراى خودش عنوان و بهره‌یى قایل نبود. آن دستى که توانسته بود تمام سیاستهاى دنیارا با قدرت خویش تغییر دهد و جابه‌جا کند، آن زبان گویایى که کلامش مثل بمب در دنیامنفجر مى‌شد و اثر مى‌گذاشت، آن اراده‌ى نیرومندى که کوههاى بزرگ در مقابلش کوچکبودند، هر وقت از مردم صحبت مى‌شد، خودش را کوچکتر مى‌انگاشت و در مقابل احساسات وایمان و شجاعت و عظمت و فداکارى مردم سر تعظیم فرود مى‌آورد و خاضعانه مى‌گفت: مردماز ما بهترند. انسانهاى بزرگ همین‌گونه‌اند. آنها چیزهایى را مى‌بینند که دیگراننمى‌توانند و یا نمى‌خواهند رؤیت کنند. گاهى در مقابل کارهایى که به نظر مردممعمولى مى‌آید آن روح بزرگ و آن کوه ستبر تکان مى‌خورد و مى‌لرزید.هنگامجنگ، بچه‌هاى مدرسه در نماز جمعه‌ى تهران، قلک‌هاى خود را شکسته بودند و پولهایش رابراى جنگ هدیه کرده بودند. فرداى آن روز که خدمت امام(ره) رسیده بودم، ایشان را درحالى که چشمهاى خدابینش از اشک، پُر شده بود، دیدم؛ به من فرمودند: کار این بچه‌هارا دیدى؟...بهقدرى این کار به نظرش عظیم آمده بود که او را متأثر ساخته بود

سخنرانىدرجمع مردم مشهد، کارکنان نهضت سواد آموزى و مسؤولان وزارت نیرو 8/4/68

/ 0 نظر / 5 بازدید