جستجوی بصیرت

اگر با آمدن خورشــید بیدار شویم ؛ ‌نمازمــان قضاست

اروپا: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود
  ایران: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است


  اروپا: مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند
  ایران: عشق به خدمت مانع از استعفا میشود


  اروپا: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند
  ایران: افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت است


  اروپا: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر میگردند
  ایران: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته میشود


  اروپا: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود
  ایران: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده


  اروپا: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند
  ایران: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت میکنند


  اروپا: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود
  ایران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر میشود و پست مدیریت جدید میگیرد


  اروپا: مدیران بصورت مستقل استخدام و برکنار میشوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار میکنند
  ایران: مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار میکنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار  میشوند


  اروپا: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی میدهند و با برخی مصاحبه میکنند
  ایران: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن میکنند


  اروپا: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است
  ایران: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را میگیرند


  اروپا: همه میدانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است
  ایران: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد


  اروپا: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا میزنید
  ایران: شما مدیرتان را صدا نمیزنید، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمیدهد


  اروپا: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است
  ایران: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت میکند


لینک صفحه

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam