پیش از این نیز تصاویری از تهیه مایحتاج عمومی برای معترضان به صورت خودجوش منتشر شده بود.