مادر از بیمار بودنش می‌گوید و بستری بودنش در بیمارستان. این که خواب دیده رهبر به پرستارها گفته مواظب او باشند و اینکه رهبر به او گفته خودم به عیادت شما می‌آیم. باید مادر باشی آن هم مادر شهید تا وقتی که دو فرزندت در راه حفظ و سربلندی کشور شهید می شوند صبر زینب ‌وار نشان دهی و با تمام عشق مادرانه ات بگویی: من راضیم به رضای خدا و خوشحال از این سرنوشتی که خدا برایم رقم زده است.